0280-122 77 info@fjallsotarna.se

Sotning

hander svartvitt bra

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utföres.

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandkontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll.

Lagen ger också kommunen rätt att efter ansökan låta fastighetsägare själv sota eller överlåta åt någon annan än den kommunen anvisar utföra sotningen på den egen fastigheten.

Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Möjligheten att själv sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet.

Har du frågor om vad som krävs för att sota själv, vänd dig till räddningstjänsten

Sotning
Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Imkanalen, köksfläkten och ventilationssystemet omfattar inte längre av kravet på sotning. Imkanalen behöver rengöras med jämna mellanrum, men ansvaret ligger hos fastighetsägaren.

Brandskyddskontroll
Brandskyddskontrollen får endast göras av den som är utsedd av kommunen att utföra brandskyddskontrollen. Syftet med brandskyddskontrollen är att tidigt upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand.

Brandskyddskontroll skall ske med intervaller som räddningsverket har bestämt. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen till 2, 3 och 6 år.

Vår personal är välutbildad och professionell.

Brandskyddskontroll
Kommunen är enligt lag skyldig att utföra brandskyddskontroller på eldstäder och rökkanaler.

Du vet väl att sotaren rengör din ventilationsanläggning? 

 

Vill du ha hjälp med ventilation
och rådgivning vid skorstensrenovering?
Välkommen att kontakta oss.

Våra öppettider:

Mån-fre: 8.00-17.00